Què és i com funciona?


L'aigua calenta sanitària és aigua destinada a consum humà (potable) que ha estat escalfada. S'utilitza per a usos sanitaris (banys, dutxes, etc.) i per a altres usos de neteja (fregat de plats, rentadora, rentavaixelles, fregat de terres). Normalment, l'aigua procedeix de la instal·lació d'aigua de l'edifici.


A molts països se la considera un servei bàsic i obligatori als habitatges.


L'aigua calenta sanitària es pot preparar de dues maneres fonamentalment: per acumulació o per escalfament instantani.


Per acumulació:
En un dipòsit acumulador s'escalfa l'aigua mitjançant una caldera exterior i sovint amb una altra energia, per tenir, en qualsevol moment, quantitat suficient per als usos previstos a la instal·lació. Aquest sistema, que s'anomena centralitzat, pot preparar l'aigua per a un sol usuari (un sol habitatge o local) o per a molts usuaris (sistema col·lectiu).


Per escalfament "instantani":
Als aparells d'escalfament d'aigua "instantanis", l'aigua circula per un serpentí escalfat directament per la flama de l'escalfador o mitjançant un intercanviador pel qual circula aigua escalfada (en general, de la utilitzada per a calefacció). Donada la potència necessària en caldera, aquest sistema només pot alimentar un punt de consum o aixeta, quan es tracta de dutxa o banyera, i dues quan són de poc cabal. El rendiment energètic del sistema és molt inferior a l'anterior.


Els escalfadors d'aigua calenta sanitària, acumuladors directes o indirectes també necessiten un manteniment com la verificació i/o substitució de l'ànode de sacrifici que té la funció de protegir-lo de la corrosió. Un bon assessorament perllonga la vida del seu aparell d'aigua calenta.
Contacta amb nosaltres per tenir un bon manteniment dels aparells que generen la vostra Aigua Calenta Sanitària.