CONDICIONS GENERALS

Segons la Normativa del REIAL DECRET 1027/2007 del 20 de Juliol. Reglament d’instal·lacions tèrmiques, R.I.T.E. I.T. 3.3, Aquesta instrucció tècnica conté les exigències que han de complir les instal·lacions tèrmiques amb la fi d’assegurar el funcionament a lo llarg de la seva vida útil, es faci amb la màxima eficiència energètica, garantitzar la seguretat i la durabilitat i la protecció del medi ambient així com les exigències establertes en el projecta o memòria tècnica de la instal·lació final realitzada.


PRESTACIÓ DE SERVEI

El servei contractat es de caràcter exclusiu, per tant, qualsevol modificació i/o manipulació dels equips calefactors per personal aliè a CatVallès SL i sense autorització prèvia d’aquesta, eximeix a CatVallès SL de qualsevol responsabilitat sobre el funcionament dels equips calefactors i les seves conseqüències.

El compromís d’assistir en les 24 hores següents a la seva trucada en horari laboral, comprés de Dilluns a Divendres de 09:00 a 13:00 i 15:00 a 18:00.

La prestació de servei del contracte es anual, es complau de les intervencions/any, descrites mes avall que inclou la revisió anual general.

Totes les reparacions que puguin sorgir de manera imprevista als aparells calefactors.

Servei d’urgències caps de setmana, romandrà durant els mesos d’hivern que es compren entre el 30 d’octubre fins a 30 d’abril, dins l’horari, dissabtes de 08:00 a 20:00 i diumenges de 09:00 a 14:00.


I.T. 3.3 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU

Les instal·lacions tèrmiques es mantindran d’acord amb les operacions i periocitats contingudes en el programa de manteniment preventiu establert en el manual d’us i manteniment que seran almenys les indicades a la taula 3.1 per instal·lacions de potencia nominal menor o igual que 70Kw o major de 70Kw.

TABLA 3.1 Operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat.

Perioditzat:

  • m: Un cop al mes.
  • t: Un cop per temporada (any)
  • 2t: Dos cops per temporada (any) amb una diferencia de dos mesos mínim.
  • 4a: cada quatre anys

Operació < 70kw > 70kw
5. Comprovació i neteja si procedeix, del circuit de fums de les calderes. t 2t
6. Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneies. t 2t
7. Neteja del cremador de la caldera. t m
8. Revisió del vas d’expansió. t m
9. Revisió dels tractaments d’aigua. t m
10. Comprovació del material refractari -- m
11. Comprovació de l’estanquitat i tancament entre cremador i caldera t m
12. Revisió general de las calderes de gas t t
13. Revisió general de les calderes de gas- oli. t t
14. Comprovació de nivells d’aigua a circuits. t m
15. Comprovació d’estanqueïtat de circuits i canonades -- t
16. Comprovació de vàlvules d’interceptació. -- 2t
17. Comprovació i tarat d’elements de seguretat -- m
18. Revisió i neteja dels circuits d’aigua. -- 2t
19. Revisió i neteja dels filtres d’aire.. t m
20. Revisió de les bateries d’intercanvi tèrmic. -- t
27. Revisió de bombes i ventiladors. -- m
28. Revisió del sistema de prepararació d’ACS. t m
29. Revisió del estat de l’aïllament tèrmic. t t
31. Revisió d’aparells exclusius de prepararació d’ACS de pot. < 24,4Kw 4a --

I.T.3.4 PROGRAMA DE GESTIO ENERGETICA

IT.3.4.1 Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor.


TABLA 3.2 Mesures de generadors de calor y la seva periocitats:

  • m: Un cop al mes.
  • 3m: Cada tres mesos.
  • 2a: Cada dos anys.

Mesures de generadors de calor 20kw < P < 70W 70kw < P > 1000kw P < 1000kw
1. Temperatura o prensió del fluid portador a l’entrada i sortida del generador de calor. 2a 3m m
2. temperatura ambient del local o sala de maquines. 2a 3m m
3. Temperatura del gasos de combustió 2a 3m m
4. Contingut de Co i Co2 en els productes de combustió. 2a 3m m
5. Índex d’opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids 2a 3m m
6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera 2a 3m m